המשפטים הנכונים


המשפטים הנכונים הם:
1,2,3,5,7,11,12,15,16,17,19
 האחרים אינם נכונים